Interni akt i kontrola kod naručioca članovi od 22 do 28
argaiv1742
PDF Štampa El. pošta
Naručilac je dužan da uspostavi Interni akt kojim u postupku JN bliže uređuje:

-    način planiranja,
-    personalizaciju odgovornosti u okviru planiranja,
-    način obezbeđivanja konkurencije,
-    kontrolu JN,
-    način kontrole izvršenja ugovora o JN…

Sadržinu Internog akta bliže propisuje UJN a rok za naručica je 3 meseca od dana kada UJN propiše akt. Ukoliko naručilac uspostavi neispravan akt UJN je ustanova koja će dati sugestije i rok za ispravku istog. Ukoliko naručilac na godišnjem nivou sprovodi nabavke čija je vrednost preko milijardu dinara tada je dužan da formira posebnu službu za sprovođenje kontrole planiranja, kao i ostalih postupaka i njihovih izvršenja u okviru JN. Način rada navedene posebne službe naručilac propisuje posebnim internim aktom koji je naveden u čl. 22 novog ZJN. Navedena služba za kontrolu izveštaje sa preporukama podnosi  rukovodiocu naručioca i nadzornom organu koji vrši nadzor nad poslovanjem kod naručioca. Služba za kontrolu je dužna da kontroliše:

-    opravdanost planirane nabavke sa stanovišta potreba i delatnosti naručioca,
-    kriterijume za izradu tehničkih specifikacija,
-    metod analiziranja tržišta,
-    pondere za dodelu ugovora,
-    kvalitet izvršenja isporučenog i izvedenog ( dobra, usluge ili radova ),
-    stanje lagera,
-    način upotrebe pribavljenog ( dobra, usluge ili radova )…

Takođe je ukoliko naručilac na godišnjem nivou sprovodi nabavke čija je vrednost preko 1 milijarde dinara tada dužan da omogući da taj postupak nadgleda građanski nadzornik, koga imenuje UJN u roku od 30 dana od dana prijema plana nabavki. Naručilac ne može započeti postupak JN pre imenovanja građanskog nadzornika. Građanski nadzornik je odgovoran Narodnoj skupštini i UJN i dužan je d aim podnese izveštaj o sprovedenom postupku JN u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora ili donošenja odluke o obustavi postupka. Građanski nadzornik nema pravo na nagradu za svoj rad, mora biti eminentni stručnjak iz oblasti koja je predmet nabavke i ne sme biti politički aktivan…

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116