Konkursna dokumentacija član od 61 do 63 ZJN
argaiv1742
PDF Štampa El. pošta
Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu pripremiti prihvatljivu ponudu. Podaci koji su objavljeni u KD moraju biti identični sa podacima koji su navedeni u pozivu za podnošenje ponuda. Objava procenjene vrednosti JN nije obaveza naručioca. Preuzimanje KD je bez naknade a za sluča dostavljanja KD putem pošte, troškove plaća zainteresovano lice.
Sadržina konkursne dokumentacije je u zavisnosti od svrhe i predmeta JN:

-    Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu,
-    Obrazac ponude,
-    Uslovi i uputstva za dokazivanje ispunjenosti uslova,
-    Model ugovora,
-    Opis dobara – tehničke specifikacije, kvalitet, kvantitet, način sprovođenja kontrole obezbeđivanja kvaliteta, rok i mesto izvršenja...
-    Tehnička dokumentacija i planovi, tj. Dokumantacija o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju JN finansijske usluge kredita,
-    Obrazac strukture cene sa uputstvom za popunjavanje,
-    Obrazac troškova pripreme ponude i
-    Izjava o nezavisnoj ponudi, sukobu interesa...

UJN će bliže odrediti obavezne elemente KD i utvrditi okvirne modele KD.
Kada je procenjena vrednost JN veća od iznosa iz člana 57 ZJN tada je naručilac dužan da zahteva bankarsku garanciju kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza.
Naručilac je dužan da istovremeno sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda objavi KD na Portalu JN i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije i pojašnjenja se mogu tražiti najkasnije do 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda a naručilac je dužan da pošalje odgovor u roku od 3 dana i da isto objavi na Portalu i svojoj internet stranici. Ukoliko vrši izmenu ili dopunu KD 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, tada je dužan da produži rok za predaju i objavi obaveštenje o istom.

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116