Novi pojmovi u novom zakonu član 3 ZJN
argaiv1742
PDF Štampa El. pošta
Novi pojmovi se u novom zakonu nalaze u članu 3 i glase na:

-    zainteresovano lice – svako lice koje ima interes da zaključi konkretan ugovor o javnoj nabavci,
-    dobavljač – je ponuđač sa kojim je zaključen ugovor ili okvirni sporazum u javnoj nabavci,
-    predstavnik naručioca – je član upravnog ili nadzornog odbora naručioca, rukovodilac ili odgovorno lice naručioca kao i lice zaposleno na poslovima javnih nabavki,
-    povezana lica – su supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac, usvojenik, lica na koje je izvršen prenos upravljačkog prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica,
-    javne nabavke – su nabavke dobara, usluga ili radova od strane naručioca na način i pod uslovima propisanim novim zakonom,
-    ugovor o javnoj nabavci – je ugovor između ponuđača i naručioca zaključen u elektronskoj ili pisanoj formi, koji je u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke čiji su predmet dobra, usluge ili radovi,
-    istovrsna dobra, usluge i radovi - su dobra koja imaju istu namenu i svojstva i pripadaju istoj grupi dobara iz opšteg rečnika nabavke; su usluge koje imaju istu namenu i svojstva i pripadaju istoj kategoriji u okviru Priloga 1 ZJN; su radovi koji imaju istu namenu i svojstva i pripadaju istoj grupi radova u opštem rečniku nabavke, odnosno istoj grupi delatnosti u  sektoru F Uredbe o klasifikacionoj delatnosti objavljene u Službenom Glasniku 54-2010, kao i radovi koji se izvode na istoj nepokretnosti odnosno prema jednom projektu,
-    blagovremena ponuda – je ponuda koja je primljena od naručioca u roku koji je određen u pozivu za podnošenje ponuda,
-    prihvatljiva ponuda – je ponuda koja je blagovremena i koju  naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća i koja ne ograničava niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke po članu 107,
-    odgovarajuća ponuda – je ponuda koja je blagovremena i koja ispunjava sve tehničke specifikacije zadate u pozivu.

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116