Vrste postupaka u JN član 31
argaiv1742
PDF Štampa El. pošta
Opšti oblici postupaka JN:

1.    Otvoreni postupak definisan kao pravilo jer je transparentan i konkurentan. U okviru otvorenog postupka sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu a pokreće se kada su ispunjeni svi uslovi. Tok otvorenog postupka je:

-    Odluka o pokretanju postupka, rešenje o obrazovanju komisije, izjava članova komisije da nisu u sukobu interesa,
-    Izrada konkursne dokumentacije,
-    Objava KD na Portalu JN i internet stranici naručioca – objava u Službenom glasniku je prema članu 57 stav 2 propisana za nabavke veće od preko 5 miliona dinara,
-    Rok za podnošenje ponuda
-    Javno otvaranje ponuda,
-    Izveštaj o stručnoj oceni ponuda,
-    Odluka o dodeli ugovora – dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda,
-    Ugovor o JN,
-    Rok za zaključenje ugovora – ne može odmah nakon isteka roka za žalbe već + 8 dana,
-    Mogućnost elektronske forme ugovora,
-    Obaveštenje o zaključenom ugovoru,
-    Odluka o obustavi postupka,
-    Obaveštenje o obustavi postupka.

2.    Restriktivni postupak
definisan kao pravilo pa nema uslova za primenu istog. Sprovodi se kao postupak u dve faze pri čemu se druga faza sprovodi samo jednom i nema liste kandidata koja se koristi više puta u drugoj fazi.

Tok prve faze postupka je:

-    Poziv za podnošenje prijava,
-    Priznavanje kvalifikacije na osnovu prethodno određenih uslova,
-    Objava obaveštenja o priznavanju kvalifikacije na Portalu i internet stranici naručioca,
-    Odluka o priznavanju kvalifikacije sa listom od najmanje 3 kandidata.

Tok druge faze je:
-    Naručilac poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju da podnesu ponudu,
-    Uslov za pokretanje druge faze je najmanje 3 kandidata na listi,
-    Drugu fazu naručilac pokreće u roku ne dužem od 6 meseci od datuma konačne odluke o priznavanju kvalifikacije.

Odluke o priznavanju kvalifikacije koje su donete pre novog zakona prestaju da važe 6. juna 2013.godine. ( 6.januar kada je zakon stupio na snagu + 6 meseci ).

3.    Kvalifikacioni postupak  je postupak za koji moraju biti ispunjeni uslovi da bi se započeo: nemogućnost planiranja obima, količine, specifikacija... Sprovodi se u dve faze tako da sva zainteresovana lica mogu podneti prijavu za sve vreme važenja liste kandidata, a naručilac im pod uslovima iz KD priznaje kvalifikaciju svakih 6 meseci i poziva ih da podnesu ponudu u drugoj fazi restriktivnog postupka – to je razlika u odnosu na restriktivni postupak.

Tok prve faze je:

-    Poziv za podnošenje prijava,
-    Priznavanje kvalifikacije na osnovu prethodno određenih uslova,
-    Odluka o priznavanju kvalifikacije sa listom od najmanje 5 kandidata, koja važi do 3 godine,
-    Odluka se dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od 3 dana,
-    Ažuriranje liste svakih 6 meseci,
-    Poziv za podnošenje prijava,
-    Mogućnost  isključenja kandidata sa liste,
-    Tokom važenja liste naručilac poziva sve kandidate sa liste da dostave poziv,
-    U trenutku slanja poziva lista mora sadržati najmanje 5 kandidata.

4.    Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda je postupak u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača o elementima ugovora o javnoj nabavci. Naručilac je dužan da u KD odredi elemente ugovora o kojima će pregovarati, način pregovaranja i da vodi zapisnik o pregovaranju, kao i da obezbedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne. Sprovodi se kada su ispunjeni osnovi propisani članom 35 stav 1,2 i 3:

-    1. kada u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku naručilac dobije sve neprihvatljive ponude a pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi ne menjaju,
-    2. zbog prirode dobara i rizika vezanih za njih i
-    3.kod usluga ako je priroda usluga takva da se specifikacije ne mogu utvrditi precizno.

5.    Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podošenje ponuda je postupak u kome naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača o elementima ugovora JN koji moraju biti određeni KD. Sprovodi se kada su ispunjeni uslovi propisani članom 36 ZJN ( 8 situacija ). Pre pokretanja postupka naručilac traži od UJN mišljenje o osnovanosti primene ovog postupka, gde navodi: hitnost, dodatne nabavke, nabavku dobara od dobavljača u likvidaciji ili stečaju, jedan ponuđač… Forma i sadržina zahteva je propisana od strane UJN. UJN je dužna da odgovori u roku od 10 dana od dana prijema zahteva kada analizira postojanje osnova za primenu postupka. Analizs postojanja osnova za primenu ovog postupka zadržava dalje aktivnosti naručioca, osim u slučaju tačke 3 ( hitnost ) iz člana 36 i ako mišljenje nije objavljeno u roku. UJN mišljenje objavljuje na Portalu JN. Ako naručilac nakon prijema mišljenja donese odluku o pokretanju postupka, dužan je da istog dana objavi KD i obaveštenje o pokretanju postupka. UJN formira uputstvo o oblicima i načinu pregovaranja. Naručilc je dužan da u roku od 2 dana od donošenja  objavi na Portalu I svojoj interenet stranici odluku o dodeli ugovora.

6.    Konkurentni dijalog je postupak u kome sva zainteresovana lica mogu podneti prijavu, a sa licima kojima prizna kvalifikaciju – kandidatima naručilac void dijalog radi pronalaženja rešenja koja će zadovoljiti njegove potrebe, pozivajući candidate da podnesu ponude na osnovuusvojenih rešenja. Za sprovođenje ovog postupka moraju biti ispunjeni zakonski uslovi i sprovodi se isključivo uz saglasnost UJN, kojoj naručilac šalje zahtev za saglasnost a UJN je dužna da odgovori u roku od 15 dana. Konkurentni dijalog se primenjuje kada je predmet JN posebno komplikovan i iz tog razloga se ugovor o JN ne može zaključiti primenom otvorenog ili restriktivnog postupka. Posebno komplikovan predmet JN je kada naručilac nije u mogućnosti da odredi tehničke specifikacije predmeta JN ili pravnu odnosno ekonomsku strukturu JN. Jedini kriterijum u ovom postupku je ekonomski najpovoljnija ponuda. Konkurentni dijalog se sprovodi u 3 faze:

-   Prva faza je priznavanje kvalifikacije,
-   Druga faza je dijalog sa svim podnosiocima prijava kojima je priznata kvalifikacija u cilju iznalaženja optimalnog rešenja ( pojedinačan dijalog, moguć veći broj faza, usvajanje jednog ili više rešenja…) i
-   Treća faza su konačne ponude.


7.    JN male vrednosti su nabavke istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 3 miliona dinara. Na nabavke ispod 400 hiljada dinara se odredbe ZJN ne primenjuju i naručilac umesto ugovora može odmah izdati narudžbenicu ali i tada sum u za postupak potrebne najmanje 3 ponude. Ovaj postupak sprovodi službenik za JN odnosno lice zaposleno na poslovima JN odnosno ne formira se komisija. Najmanje 3 lica ( koja obavljaju delatnost koja je predmet JN i koja su sposobna da izvrše nabavku ) dostavlja ponude ali po novom zakonu sada ponude mogu dostaviti I oni koji nisu pozvani. Poziv za JN male vrednosti se objavljuje na Portalu JN i na internet stranici naručioca.

Posebni oblici postupaka JN:

8.    Okvirni sporazum čl. 40 je postupak koji se može sprovesti tek nakon sprovedenog otvorenog ili restriktivnog postupka sa jednim ili najmanje tri ponuđača, s’tim da u pozivu mora biti navedeno sa koliko ponuđača se zaključuje OS. Naručilac može zaključiti OS ako su predmet JN dobra, usluge iz Priloga 1 ZJN ( osim finansijskih i drugih usluga ) ili radovi za koje se ne izdaje građevinska dozvola u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja. OS ne može trajati duže od 3 godine ako je zaključen sa 3 ponuđača  a ako je zaključen sa jednim ponuđačem ne duže od 2 godine. Na osnovu OS naručilac može zaključiti ugovor ili narudžbenicu ( ako ista sadrži bitne elemente  ugovora ) sa najpovoljnijim dobavljačem:

-    primenom kriterijuma utvrđenih u OS.
-    Dostavljanjem ponuda od strane dobavljača u skladu sa bliže definisanim kriterijumima ili uslovima, ukoliko nisu precizno definisani OS, ali koji nisu u suprotnosti sa OS – ovde naručilac postupa kao i u drugoj fazi restriktivnog postupka.
OS nije ugovor već okvir za pripremu ugovora i OS mora biti najavljen u KD kao i slučaj sa koliko ponuđača će biti sklopljen.

9.    Sistem dinamične nabavke je elektronska nabavka u kojoj se koriste pravila otvorenog postupka. Tok postupka je sledeći:

-    Naručilac objavljuje poziv za podnošenje ponuda kojim poziva sva zainteresovana lica da podnesu početne ponude,
-    Tehničke specifikacije moraju biti precizno definisane i
-    Poziv za podnošenje početnih ponuda traje sve vreme dok traje postupak i zainteresovano lice može u svakom trenutku podneti početnu ponudu kojom zahteva da bude primljen u sistem.

Ako ponuda ponuđača bude ocenjena kao prihvatljiva tada naručilac prima ponuđača u sistem DN. Naručilac ima obavezu da u roku od 15 dana od dana prijema početne ponude vrednuje ponudu i odluči o prijemu ponuđača u sistem DN. U toku trajanja procesa ponuđači koji su primljeni u sistem mogu menjati svoju početnu ponudu a pod uslovom da ispoštuju minimalno zadate tehničke specifikacije. Pre zaključenja svakog pojedinačnog ugovora o JN naručilac na Portalu JN i svojoj internet stranici objavljuje obaveštenje o postojanju sistema DN, kojim u isto vreme poziva sva zainteresovana lica da dostave početnu ponudu i uključe se u sistem. Naručilac je dužan da nakon objavljivanja obaveštenja i prijema početnih ponuda izvrši njihovu ocenu pre nego pozove članove sistema da dostave svoje konačne ponude. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude u dinamičnoj nabavci moraju biti takvi da omogućavaju automatsko rangiranje ponuda, pomoću elektronskih sredstava. Uslovi za prijem u sistem se tokom procesa ne mogu menjati a SDN ne može trajati duže od 4 godine. Naručilac ne može usloviti podnošenje početnih ponuda u SDN – plaćanjem depozita i sl.

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116