Usluge PDF Štampa El. pošta
Moj Tender obezbeđjuje Vašem poslovanju:

BRZINU - brzo i na vreme odgovorićemo Vašim potrebama,
KVALITET - mi znamo kako,
PRIJATELJSKI ODNOS - otvorenost, saradnju, izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na poverenju, razumevanju i obostranom interesu,
INTEGRITET - mi radimo pravu stvar na pravi način,
INOVACIJA - mi tražimo nova rešenja kako bi pobedili konkurenciju, a Vašoj firmi poboljšali organizaciju sa novim uslugama, načinom rada, ljudima i idejama.


usluge - obezbedićemo Vam podršku i vođenje procesa prema                      šest pravila:

• znati vaše potrošače,
• razumeti pravila,
• razumeti proces,
• čekati priliku,
• graditi odnose,
• takmičiti se da bi pobedili.

•    da otputujemo i obavimo posao za Vas.•    da otputujemo i obavimo posao za Vas.•    100% od cene goriva po km + iznos posla koji se obavlja.
Vi želite Od nas dobijate A to Vam znači

•    kvalitetnu komunikaciju,
•    kontinuirano egzistiranje na pozornici prodaje i bitnih dešavanja,
•    izazove u prodaji,
•    zadovoljnog kupca,
•    kupca koji se vraća po još jer zna šta želi,
•    pozicioniranje na tržištu.
Planiranje

-  80% procesa -
•    prvenstveno suštinsko shvatanje bitnosti timskog rada unutar kompanije,
•    odabir komitenata,
•    komunikacija sa komitentom u cilju iznalaženja             " decision man-a ",
•    formiranje baze kontakata,
•    redovna komunikacija sa klijentom u cilju kontinuiranog egzistiranja na izvorištu dešavanja i informacija,
•    takmičenje sa konkurentima, smena konkurencije jer smo zadovoljili zahtevano izazovom,
•    kontinuiran profesionalni rad sa konstantnom brigom i uvažavanjem potreba komitenta,
•    pozicioniranje na tržištu kao ishod svega navedenog.

Rad na objavljenoj konkursnoj dokumentaciji

- 20% procesa -

 


•    da budete sigurni da dobro razumete šta kupac želi,
•    da budete sigurni da ste ispravno odlučili da li da date ponudu i
•    da budete sigurni da li imate sve što je potrebno da bi ishod bio uspešan.
PREGLED I ANALIZA ZAHTEVA •    kompletan pregled zahteva koji pred Vas postavlja kupac Naručilac,
•    početna i prateće diskusije i
•    dokumentovani zaključci u formi idejnog predloga nastupa.

•    da dobro organizujete ponudu
•    da budete sigurni da ste ispunili sve potrebne uslove i zahteve Naručioca,
•    da se izborite sa nejasnim zahtevom,
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko uradi nacrt ponude za Vas.
PRIPREMA NACRTA PONUDE •    kompletan pregled zahteva koji pred Vas postavlja Naručilac,
•    formiranje osnovnog nacrta ponude i tumačenje nastupa,
•    diskusija o delovima nacrta – odnosno raspodela posla prema delovima nacrta (pravni, komercijalni, tehnički deo).

•    da razvijete ili prilagodite program ili rešenje  za kvalitetnije davanje ponuda,
•    pomoć kod planiranja aktivnosti i podele zadataka u vašem timu.
PLANIRANJE PROGRAMA I POMOĆ U DIZAJNU PROCESA •    kompletan pregled zahteva koji pred Vas postavlja Naručilac i nacrta ponude – Vaših i naših,
•    prikupljanje informacija – analiza tržišta,
•    planiranje programa i predlog rešenja – raspodela zadataka u timu,
•    dokumentovanje programa i izvršenih aktivnosti u vidu zaključaka i analiza.

•    da neko razume šta želite da kažete i pomogne Vam da to i bude napisano,
•    da nemate problem sa "šta sam ustvari hteo da kažem" i "da li treba i to da napišem",
•    se izmene negativni ishodi po davanju ponuda,
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko napiše ponudu za Vas.
PISANJE PITANJA - PISANJE ŽALBE •    kompletan pregled zahteva koji pred Vas postavlja Naručilac i nacrta ponuda – Vaših i naših,
•    analiza Vaših prethodnih ponuda radi kvalitetnijih budućih,
•    prikupljanje informacija – analiza tržišta,
•    pregled i tumačenja ponude na koju se žalba odnosi,
•    izrada dokumenta „zahtev za zaštitu prava ponuđača“.

•    da budete sigurni u kvalitet teksta koji ste napisali,
•    da budete sigurni u organizaciju ponude, tj. šta, gde i kako u tekstu treba staviti,
•    da Vaša ponuda svojim izgledom ostavlja utisak visoke profesionalnosti Vašeg preduzeća i
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko uredi/ispravi/koriguje ponudu za Vas.
KOREKTURA PONUDA •    korekcija gramatičkih i štamparskih grešaka,
•    uređivanje strukture rečenica, pasusa i odeljaka
•    poboljšanje toka Vaših dokumenata i
•    poboljšanje izgleda i prezentacije Vašeg pisanog materijala.
(do 20 stranica)

•    da Vaša ponuda bude usklađena sa zahtevima Naručioca,
•    da Vaša ponuda bude odgovarajuća, ispravna, prihvatljiva...
•    da Vaša ponuda bude dobro napisana i prezentovana,
•    da dobijete svež i objektivan izveštaj o Vašoj ponudi
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko kritički analizira ponudu za Vas.
KRITIČKA ANALIZA PONUDA •    kompletan pregled zahteva koji pred vas postavlja Naručilac i nacrta ponuda – Vaših i naših,
•    izveštaj o Vašoj ponudi nakon što je formirate,
•     na 3 meseca izveštaj o napretku pri formiranju ponuda,
•    godišnja analiza datih izveštaja i
•    dokumentacija i diskusija o nalazima.

•    bolju komunikaciju sa Naručiocem,
•    zaštitu od nelojalne konkurencije i
•    pravovremene i tačne informacije koje su neophodne da bi se posao uspešno obavio.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE I ZASTUPANJE •    postavljanje pitanja Naručiocu kako bi se razjasnile nejasnoće dokumentacije,
•    prisustvovanje otvaranju ponuda kako bi se obezbedila zaštita prava – unošenjem potrebnog u zapisnik,
•    provera dokumentacije drugih ponudjača,
•    komunikacija sa Upravom za javne nabavke,
•    upravljanje projektnim procesom u toku čitavog roka trajanja - što za tendere iznosi od 45 - 60 dana.

•    da sigurnim korakom prođete čitav put pripreme, predaje i predstavljanja ponude,
•    da se izborite sa složenošću i veličinom posla koji je pred Vama,
•    da osigurate da je svaka aktivnost kod davanja ponude pod stručnim nadzorom,
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko drugi upravlja procesom izrade, predaje i predstavljanja ponude za Vas.
KOMPLETNO UPRAVLJANJE TENDERSKIM PROCESOM  - procesi po ZJN RS •    izrada ponude prema uslovima datim u konkursnoj dokumentaciji – sve sem tehničkog i komercijalnog dela,
•    postavljanje pitanja,
•    izrada ponude u dogovorenoj meri,
•    predaja ponude,
•    pravno zastupanje na otvaranju ponuda uz ovlašćenje,
•    proces zaštite prava - pisanje dokumenta „ zahtev za zaštitu prava ponuđača”,
•    garancija formalno-pravne ispravnosti.

•    da sigurnim korakom prođete čitav put pripreme, predaje i predstavljanja ponude,
•    da se izborite sa složenošću i veličinom posla koji je pred Vama,
•    da osigurate da je svaka aktivnost kod davanja ponude pod stručnim nadzorom,
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko drugi upravlja procesom izrade, predaje i predstavljanja ponude za Vas.
KOMPLETNO UPRAVLJANJE TENDERSKIM PROCESOM  - procesi po ZJN – EIB – EBRD – CIP – IPA – FP... •    izrada ponude prema uslovima datim u konkursnoj dokumentaciji – sve sem tehničkog i komercijalnog dela,
•    postavljanje pitanja,
•    izrada ponude u dogovorenoj meri,
•    pomoć u pravnom zastupanju na otvaranju ponuda uz ovlašćenje,
•    proces zaštite prava - pisanje dokumenta „ zahtev za zaštitu prava ponuđača”,
•    garancija formalno-pravne ispravnosti.

•    savremen poslovni materijal,
•    poslovni materijal koji je dobro napisan i prezentuje preduzeće u pravom svetlu i
•    da u trenutku kad nemate dovoljno vremena i/ili ljudi neko drugi razvije poslovni materijal za Vas.
PRIPREMA/REVIZIJA OBRAZACA KOJI SE KORISTE PRILIKOM DAVANJA PONUDE •    analiza postojećeg materijala ako postoji,
•    prikupljanje informacija i
•    priprema radnih i finalnih verzija poslovnog materijala

•    mišljenje – procenu na postojeću ili planiranu situaciju. MIŠLJENJE – PROCENU SITUACIJE U PISMENOJ FORMI •    analizu situacije,
•    istraživanje okolnosti,
•    predlog nastupa ili tumačenje uzročno posledičnih veza.

•    Pisanje ili analiza ugovora.
PISANJE/ANALIZA UGOVORA
•    Napisan ili izanaliziran ugovor.

•    Pisanje ili analiza zapisnika, otpremnice, dopisa...
PISANJE/ANALIZA ZAPISNIKA, OTPREMNICE, DOPISA...
•    Napisan ili izanaliziran zapisnik, otpremnica, dopis...

•    rezultat poslu. KONSULTANT SAT •    poslovni saveti kroz razgovor telefonom ili lično.

•    da otputujemo i obavimo posao za Vas. PUTNI TROŠKOVI •    100% od cene goriva po km + iznos posla koji se obavlja.

•    više vremena za ostale poslovne i/ili privatne obaveze,
•    da ne trošite nepotrebno vreme sa nejasnim ishodom posla,
•    da organizujete druge poslove,
•    više organizovane poslovne stabilnosti kroz raspodelu aktivnosti i
•    da profesionalno odgovorite na poslovne izazove od početka do kraja.
 UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI UZ PROCENTNI DEO •    prisustvo našeg tima u Vašem poslovnom životu prema uslovima ugovora.


•    Napomena:
•    za konzorcijumske (zajedničke) ili ponude sa podizvođačem cena se uvećava 80% po učesniku,
•    u slučaju celodnevnih angažmana za potrebe posla cena dana iznosi 10% od vrednosti ugovora,
•    obavezna komunikacija mail-om, fax-om ili zvaničnom poštom.
Moj Tender jer nam je to cilj!

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116