Negativne reference PDF Štampa El. pošta
Naručilac je dužan da odbije ponudu ako poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne 3 godine u postupcima JN:

-    Postupao suprotno zabrani iz članova 23 i 25 ZJN,
-    Učinio povredu konkurencije,
-    Dostavio neistinite podatke u ponudi ili odbio da zaključi ugovor o JN, bez opravdanih razloga a nakon što mu je isti dodeljen,
-    Odbio da dostavi dokaze i sredstva finansijskog obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.
-    Kao i ako poseduje dokaz da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o JN a koji su se odnosili na isti predmet nabavke u periodu za prethodne 3 godine.

Dokazi su član 82 ZJN u 8 situacija.

Naručilac ima obavezu da dokaze o negativnim referencama promptno dostavi UJN, koja utvrđuje stanje pod propisanim uslovima i donosi zaključak u roku od 10 dana od dana prijema dokaza. Protiv zaključka se može podneti žalba Republičkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača u roku od 8 dana od dana prijema zaključka. Žalba odlaže upis negativnih reference u spisak. Važnost negativnih reference je od 3 do 9 meseci. Spisak negativnih reference vodi UJN i objavljuje ga na Portalu JN a naručilac prema istom spisku odbija ponuđače koji se nalaze na njemu, kao neprihvatljive – naravno ako je predmet JN istovrsan predmetu za koju je ponuđač dobio negativnu referencu. Ako predmet JN nije istovrsan naručilac će tražiti dodatno sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza, koje mora biti određeno KD i čija vrednost ne može biti veća od 15% od ponuđene cene.

Do sada je naručilac mogao koristiti negativne reference drugih naručilaca a sada samo ukoliko poseduje pravosnažnu sudsku odluku ili konačnu odluku nadležnog organa iz člana 82 stav 2 tačka 1.

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116