Uslovi za učešće u postupku JN član 75 PDF Štampa El. pošta
Opšti uslovi čl.75

Ponuđač u postupku JN mora dokazati da:

1.    je registrovan kod nadležnog organa - izvod,
2.    ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, za krivična dela protiv privrede, životne sredine, prevare, davanja ili primanja mita - potvrda,
3.    da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - potvrda,
4.    da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine - potvrda i
5.    da ima važeću dozvolu organa za obavljanje delatnosti koja je predmet JN ako se zahteva predviđenim propisima - dozvola.

Dodatni uslovi čl.76

Naručilac KD određuje šta smatra dodatnim uslovima – poslovni, finansijski, tehnički i kadrovski kapacitet. Dostavljaju se u vidu: spiska, deklaracije, fotografije, izjave, potvrde, fotografije, PDF-a, uzorka...

REGISTAR PONUĐAČA koji ispunjavaju uslove iz člana 75 stav 1. tačka 1 do 4. ZJN je javni i vodi ga organizacija za registraciju privrednih subjekata, dostupan je na internet stranici i pravno lice koje je upisano u isti nije dužno da uz ponudu dostavlja dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova.

Dokazi se dostavljaju u neoverenim fotokopijama.

Moj Tender jer nam je to cilj!
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
tel: 021.465.255
mob: 063.367.116